Isnin, 28 Mei 2012

KAMUS SOSIOLINGUISTIK


Istilah yang dinyatakan adalah istilah atau perkataan yang sering digunakan dalam bidang sosiolinguistik.

BIL

ISTILAH

MAKSUD

1.

Antropolinguistik

Salah satu cabang linguistik yang menelaah hubngan antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati cara bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat.

2.

Asimilasi bahasa 

Proses perubahan bunyi yang menyebabkannya mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada. Contohnya: Sabtu (BM)  –  Saptu (B. Indonesia)

3.

Bilingualisme 

Pemakaian dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa atau oleh suatu masyarakat bahasa. 

4.

Dialek 

Satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat daerah (negeri dll).

5.

Dialektologi 

Kajian tentang dialek. 

6.

Dwiglosia 

Penggunaan dua bahasa yang berlainan atau dua kelainan bahasa yang satu tinggi, rasmi da formal sedangkan yang satu lagi rendah, tidak rasmi dan basahan.

7.

Etnografi
 

Kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Contoh: adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, agama dan bahasa. 

8.

Etnologi 

Mengkaji rumpun (suku/kumpulan) bangsa manusia dan pelbagai aspek kebudayaannya serta perhubungan antara satu bangsa dengan yang lain. 

9.

Idiolek 

Variasi bahasa seseorang individu. 

10.

Imperialisme 

Dasar atau tindakan sesebuah negara menjajah atau mengenakan kuasa pemerintahannya ke atas negara-negara lain.

11.

Lingua Franca 

Bahasa perantara yang digunakan secara sistematik untuk tujuan perhubungan antara orang-orang yang tidak sama bahasa ibundanya. 

12.

Loghat 

Bahasa yang menjadi ciri satu golongan tertentu dalam kalangan penutur bahasa itu. 

13.

Multilingualisme Gejala pada seseorang yang ditandai oleh kemampuan dan kebiasaan dalam memakai lebih dari satu bahasa.

14.

Neurolinguistik

Salah satu bidang kajian interdisplin dalam ilmu linguistik dan ilmu kedoktoran yang mengkaji hubungan antara otak manusia dengan bahasa. 

15.

Pelat 

Kurang betul mengucapkan kata-kata atau telor. 

16.

Penganjakan bahasa

Usaha untuk mempertingkatkan komunikasi dengan cara mengkaji hubungan antara pengguna bahasa atau mencipta satu situasi bahasa. 

17.

Perancangan Korpus

Pembinaan bahasa yang melibatkan pengekodan bahasa. 


18.

Percampuran kod 

Satu keadaan penutur berbicara menggunakan dua bahasa atau lebih bahasa. 

19.

Psikolinguistik

Cabang linguitik yang bergabung dengan ilmu psikolinguistik bahasa dan pertuturan, iaitu proses yang berlaku pada waktu seseorang bertutur dan memahami ayat-ayat yang didengarnya. 

20.

Sosiolinguistik

Bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa.Jumaat, 4 Mei 2012

PENGEKALAN BAHASA

Pengekalan bahasa merupakan bahasa masyarakat asing yang datang ke sesbuah negara dan masih mengekalkan bahasa ibunda dan budaya mereka. Sebagai contoh, masyarakat Cina yang datang ke Malaysia dan masih menggunakan bahasa ibunda mereka walaupun datang dalam kelompok yang kecil. Kebiasaannya pengekalan bahasa ini dibawa oleh kelompak yang pertama datang ke Malaysia. Mereka ini akan cuba mengajar bahasa ibunda mereka kepada anak-anak yang lahir di sesuatu tempat tersebut. Malah, mereka juga mengambil guru, sukatan pelajaran, dan buku daripada China. Malah, masyarakat Cina ini juga menubuhkan persatuan atau kumpulan yang ada kepentingan dengan bahasa dan budaya Cina. Bahasa ibunda mereka akan terus dikekalkan sehingga sekarang.

Rabu, 2 Mei 2012

VANDALISME

Apakah itu vandalisme?
 • Vandalisme ialah perbuatan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam atau harta persendirian tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang.
 • Vandalisme mengakibatkan pihak awam dan swasta mengalami kerugian kerana terpaksa mengeluarkan kos untuk membaiki dan menggantikan barang-barang yang rosak.
 • Vandalisme boleh dilakukan secara sendirian atau berkumpulan.
Mengapa vandalisme terjadi ?
Sebab-sebabnya adalah:
 • Untuk mendapatkan sesuatu, contohnya duit dari telefon awam
 • Untuk masuk ke sesuatu tempat, contohnya memecah masuk ke dalam rumah
 • Untuk menyatakan sesuatu idea dan kepercayaan
 • Untuk membalas dendam
 • Untuk meluahkan rasa tidak puas hati terhadap seseorang atau sesebuah organisasi
 • Untuk keseronokan dan kepuasan diri
 • Untuk diterima sebagai kawan dan ahli kumpulan
Mengapa remaja terlibat dalam geng (kumpulan vandalisme)?
Remaja terlibat dalam geng (kumpulan vandalisme) kerana pelbagai sebab seperti:
 • Keseronokan
 • Rasa megah / status
 • Perlindungan
 • Peluang untuk mencari wang dan sumber pendapatan
 • Rasa diterima oleh ahli kumpulan (sense of belonging)
 • Dipaksa (jarang berlaku)
Apakah ciri-ciri lain yang boleh dikaitkan dengan vandalisme?
 • Remaja yang terlibat dengan vandalisme biasanya menghadapi masalah peribadi sejak kecil dan tidak mendapat rawatan yang sepatutnya.
 • Masalah peribadi yang tidak dirawat boleh mengakibatkan tingkah laku anti sosial
 • Masalah-masalah ini mungkin melibatkan aspek emosi, mental, sosial dan fizikal.
 • Contoh-contoh masalah yang boleh menjuruskan kepada kelakuan vandalisme adalah :
  • Ponteng kelas atau sekolah
  • Melepak di kawasan awam semasa atau di luar waktu sekolah
  • Lewat bangun pagi dan pulang lewat malam
  • Kemahiran sosial yang lemah
  • Mencari perhatian dengan cara yang negatif
  • Jarang berhubung dengan ahli keluarga atau rakan-rakan
  • Tekanan perasaan dan masalah mental yang lain
  • Masalah keluarga
  • Masalah dalam persahabatan
  • Masalah di sekolah
  • Masalah dengan pihak berkuasa dan undang-undang
  • Penyalahgunaan dadah
Apakah akibat buruk menjadi seorang remaja yang terlibat dalam vandalisme?
 • Remaja yang aktif melakukan vandalisme akan mudah menjadi penjenayah apabila dewasa kelak, dan mungkin juga akan terlibat dalam keganasan.
 • Remaja yang melakukan vandalisme biasanya terlibat dalam lain-lain salahlaku seperti gangguan seksual, pencerobohan, kecurian dan pencemaran alam persekitaran (contohnya pembuangan sampah sarap di tempat yang tidak sesuai).
 • Remaja yang melakukan vandalisme selalunya menghadapi masalah dengan pihak sekolah.
 • Remaja yang melakukan vandalisme selalunya mendapat laporan buruk dari pihak sekolah, keadaan ini boleh mengurangkan peluang untuk mereka berjaya dalam hidup.
 • Ini akan menimbulkan lebih banyak masalah ketika mereka sudah dewasa kerana ianya menjuruskan mereka kepada aktiviti jenayah mereka akan menjalani kehidupan yang kurang sihat.
 • Vandalisme akan mengakibatkan kerugian besar dan menyusahkan masyarakat terutamanya apabila kemudahan awam (contohnya telefon awam) tidak dapat digunakan di waktu kecemasan.
 • Vandalisme terhadap harta benda dan perkhidmatan awam mungkin mengakibatkan kehilangan nyawa pada waktu kecemasan yang kritikal
 • Gangguan fizikal dan emosi boleh membawa kepada masalah peribadi dan sosial seperti tekanan, tingkahlaku agresif serta putus hubungan persahabatan.
           


BAHASA KREOL

Bahasa Kreol merupakan bahasa yang sudah menjadi bahasa ibunda serta merupakan bahasa pertama bagi sesebuah keluarga atau pun kelompoknya. Penggunaan bahasa ini tidak terbatas kepada kelompoknya sahaja, malah turut juga ditiru sebutannya oleh masyarakat Melayu yang hidup bersama kelompok penutur tersebut. Menurut R.A. Hudson (1983: 66), menyatakan bahawa bahasa kreol adalah daripada bahasa pidgin yang telah diterima sebagai bahasa natif. Manakala Peter Trudgill pula mendefinisikan bahasa kreol sebagai bahasa pidgin yang telah mempunyai penutur-penutur yang menukarkannya sebagai pertama, seperti yang tersebut dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Nik Safiah Karim (1984: 234) “Sosiolinguistik Satu Pengenalan”. 

  “Bahasa Kreol ialah bahasa yang bukan berasal daripada bahasa tempatan sesebuah negara tetapi datang dari luar. Ia telah begitu lama digunakan dan menerima unsur-unsur bahasa tempatan. Bahasa itu kemudiannya menjadi bahasa natif atau bahasa ibunda bagi kelompok penutur dalam masyarakat berkenaan.” (Raminah Hj. Sabran & Rahim Syam 1985: 250) Sementara Asmah Haji Omar (1991: 28) pula berpendapat bahawa bahasa kreol adalah bahasa kacukan yang sudah mantap, yang merupakan kacukan daripada sekurang-kurangnya dua bahasa.


DIALEK KELANTAN (SABDU)

Sebutan dialek Kelantan berbeza dengan sebutan bahasa baku. Jika diperhatika orang Kelantan menyebut perkataan dialek Kelantan, setiap perkataan yang disebut terdapat "sabdu" pada perkataan tersebut. Masyarakat yang bukan penduduk asal Kelantan susah untuk menyebut dialek Kelantan ini kerana sebutan bukan penduduk Kelantan bunyinya berbeza. Hal ini kerana orang bukan penduduk Kelantan menyebut perkataan dialek Kelantan tanpa adanya "sabdu". Selain itu, intonasi yang digunakan bukan penduduk Kelantan juga berbeza nadanya. Oleh itu, sukar bagi masyarakat bukan Kelantan untuk bercakap dialek Kelantan dan memahami percakapan masyarakat Kelantan.  

contoh :
  i) manno - nak pergi ke mana.
  ii) maghi manno - datang dari mana.

GANTI NAMA DIRI DAN KATA KERJA

Kata Ganti Nama Diri ialah perkataan yang menggantikan perkataan nama. Kata Ganti Nama Diri terbahagi kepada tiga :
     i) Ganti Nama Diri Pertama - kata yang digunakan untuk menggantikan orang yang bercakap.
        contoh : saya, aku.

     ii) Ganti Nama Diri Kedua - kata yang digunakan untuk menggantikan orang yang lawan bercakap.
        contoh : awak, kamu.

     iii) Ganti Nama Diri Ketiga - kata yang dirujuk kepada orang ketiga, iaitu orang yang diperkatakan.
        contoh : dia, mereka.

Kata kerja ialah kata yang menunjukkan perbuatan.
     contoh : tendang, menari, berlari.

- Kata kerja di- yang diikuti oleh perlulah hadir Kata Ganti Nama Diri Ketiga. Contohnya, "buku itu dibaca oleh mereka", dan bukannya 'buku itu dibaca oleh saya'. Selain itu, jika ingin mengguna Kata Ganti Nama Diri pertama dan kedua adalah seperti berikut "buku itu saya baca".

Selasa, 1 Mei 2012

KESANTUNAN BERBAHASA

Kesantuhan berbahasa merupakan cara penggunaan bahasa seseorang dalam berkomunikasi dengan orang sekeliling. Selain cara penggunaan bahasa, kesantunan berbahasa juga dapat dilihat daripada cara sapaan seseorang sama ada secara lisan atau secara bertulis. Hal ini supaya seseorang itu tidak dianggap sebagai orang yang biadab atau tidak berbudi bahasa. Dalam bahasa Melayu, kesantunan berbahasa mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran, rujukan hormat dan ganti nama.

     Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu seperti penggunaan kosan kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan, pangkat, umur, dan keakraban hubungan. Selain itu, kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus, termasuk dalamnya ialah laras bahasa istana.